ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi

Voyage Prague s.r.o.
Žerotínova 1851/62 
Praha 3 - Žižkov
PSČ : 130 00
IČ: 08369119
Tel: 777 352 360
Email: info@voyage-official.com

(dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrady souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastní koupí zboží upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Cena za zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal, Apple Pay
  3. bezhotovostně na účet

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Kombinovat nelze ani zlevněné dárkové kupony a slevové akce. 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Ceny jednotlivých druhů doprav a způsobů úhrad jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Zákonná záruka

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka 2 roky, která se počítá od data prvního nákupu (i když dojde při reklamaci k výměně zboží) dle platných právních předpisů s přihlédnutím k těmto záručním podmínkám. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávaného zboží. Záruka pokrývá všechny vady výrobku a materiálů, které brání jeho řádnému použití. Nevztahuje se však na běžné opotřebení a vady zjevně způsobené nesprávným zacházením. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Nadstandardní doživotní záruka

Některé naše výrobků mají doživotní záruku. Takové produkty buď jsou přímo označeny nebo máji nápis doživotní záruka, která se vztahuje na vady spojené s materiálem (kůže, nitě, kování) a zpracováním.  

Doživotní záruka se ale nevztahuje na běžné opotřebení a vady zjevně způsobené nesprávným zacházenímPatři sem: 

- jakékoliv zašpinění včetně skvrn od vody nebo jiných tekutin

- přirozené povolení v důsledku použivání a také přirozené stárnutí kůže

- vrypy od nehtů, díry, oděrky, prodření a průrazy materiálu ostrými předměty

- změna barvy sluncem a povětrnostními vlivy

Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zakázku lze po dohodě zrušit, ale pouze do 3 (tří) hodin od uzavření objednávky. Všechny tašky, kabelky, opasky a kožené podložky prezentované na tomto webu jsou vyráběny na zakázkua dle zadání zákazníka. Z tohoto důvodu nelze uplatnit běžné ustanovení o odstoupení od smlouvy při koupi zboží na internetu.

Nejedná-li se o případ uvedený vyše má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího voyage.goods@gmail.com. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Při splnění všech výše uvedených a dalších zákonných podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek na úhradu kupní ceny, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, který zvolil kupující jako způsob platby.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 


Jestliže kupující zvolil, jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající tomuto nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

Odstoupení a zboží je třeba zaslat na adresu: Voyage Prague s.r.o, Novodvorska 1062/12, Praha 4, 142 00. Je to možné vyřídit i osobně. 

Cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na e-mailovou adresu voyage.goods@gmail.com. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení 

 
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Voyage Prague s.r.o, Novodvorska 1062/12, Praha 4, 142 00. e-mail: info@voyage-official.com, telefon +420 777 352 360
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Voyage tým

 

Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.